วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เกษตรผสมผสาน 2556

อำเภอเชียงดาว โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว ได้พิจารณาคัดเลือก นายธีระพงค์ ยืนยืง เกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย เข้าประกวดเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีความหลากหลายของกิจกรรมด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดมาพิจารณาตัดสิน