วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

25 เมษายน 2555 บูรณาการร่วมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูหลุม และ การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ณ โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ

อบรมการเลี้ยงไก่ 1/2555

23 มีนาคม 2555 บูรณาการร่วมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่แก่เกษตรกร บ้านแม่นะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นะ เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการเลี้ยงไก่กระดูกดำตามวัตถุประสงค์ต่อไป