วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร 1 / 2555

ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 20 ราย ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแม่ข้อน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย โดยมีคุณธีระพงค์ ยืนยง เป็นวิทยากรเจ้าของศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของปี 2555 เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่